Kongres právní prostor 2017

Vyhlášení výsledků soutěže

Nesmírně nás těší velký zájem o soutěž "Ukaž svou kreativitu", do které přispěla celá řada talentovaných autorů svými zajímavými příspěvky. Všem soutěžícím děkujeme a vítězům srdečně blahopřejeme. Zároveň níže uvedené studenty prosíme, aby svou účast na kongresu PRÁVNÍ PROSTOR 2016 potvrdili formou emailu na adresu kongrespravniprostor@kongrespravniprostor.cz. V rámci večerního programu kongresu proběhne slavnostní vyhlášení a ocenění vítězů.

Výherci soutěže o nejlepší článek s právní tematikou:

1. místo: Veverková SvatavaPředváděcí akce v novém kabátu? (studentka magisterského studijního programu, Právnická fakulta MU v Brně)

2. místo: Metelka JanRegistr smluv – Achillova pata korupčníků? (student magisterského studijního programu, Právnická fakulta UK v Praze)

3. místo: Tvarůžek JiříZlepšuje se situace na trhu s úvěry? (student magisterského studijního programu, Právnická fakulta MU v Brně)

Gratulujeme!

 

SOUTĚŽ PRO STUDENTY PRÁV
„Ukaž svou kreativitu V"

CODEXIS ACADEMIA, ve spolupráci s redakcí právního portálu Právní prostor.cz, vyhlašuje další kolo úspěšné soutěže o nejlepší článek s právní tematikou.

Lákají Tě témata, o kterých budou přednášet přední osobnosti českého práva na kongresu Právní prostor 2016? Napiš článek na některé z těchto témat a pojeď s námi na kongres jako řádný účastník! Pravidla jsou jednoduchá a ve hře jsou i další hodnotné a prestižní ceny!

Pořadatelé soutěže:

Studentská soutěž Ukaž svou kreativitu V

Nech projevit svou kreativitu, pošli nám článek, který se bude zabývat „novou“ legislativou a vyhraj řádný vstup na prestižní kongres Právní prostor 2016! Letošní ročník se ponese ve znamení novinek, které v posledním období obohatily český právní řád, eventuálně legislativních změn, které jsou ve fázi příprav. Pro inspiraci a úplnost uvádíme příklady letošních témat, o kterých budou přednášející hovořit během dvoudenního kongresu. Vybrat si však můžeš i jiné, jedinou podmínkou je, aby se text týkal nových či novelizovaných zákonů, ať již v účinné či teprve chystané podobě.

 • ochrana spotřebitele
 • výkladové problémy zákona o obchodních korporacích a jeho novela
 • reforma přestupkového práva
 • nový zákon o zadávání veřejných zakázek
 • registr smluv
 • novela zákoníku práce
 • reforma justice

Není důležité, zda Tvůj příspěvek bude podán formou úvahy, analýzy či jakékoliv jiné literární formy. Jediné, co Tě může omezit, je délka příspěvku, která je stanovena na max. 5 000 znaků.

Zaslané články bude hodnotit odborná porota složená z:

 • prof. JUDr. Hana Marková CSc.
 • JUDr. PhDr. Vratislav Košťál
 • JUDr. Ing. Petra Gříbková
 • Mgr. et Mgr. Michal Vávra
 • Mgr. Klára Švandelíková

Příspěvky je nutné zaslat do 3. dubna 2016 na adresu redakce@pravniprostor.cz. Jména autorů výherních článků budou zveřejněna na stránkách www.codexisacademia.cz, na Facebook profilu Codexis Academia, Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz. Výherci budou rovněž kontaktováni emailem. Zveřejnění výsledků soutěže proběhne 11. dubna 2016. Podrobná pravidla a detailní harmonogram soutěže nalezneš níže.

Nezapomeň uvést své jméno a univerzitu, jejíž jsi studentem!

Na 3 autory nejkvalitnějších příspěvků čekají zajímavé ceny:

 • Řádné vstupné na odbornou konferenci Právní prostor 2016 (v hodnotě 7.900 Kč)
 • Slavnostní vyhlášení vítězů během galavečera kongresu Právní prostor 2016 (19. dubna 2016)
 • Zveřejnění těch nejkvalitnějších článků na odborném právním portálu Právní prostor.cz (www.pravniprostor.cz)
 • Věcné odměny pro autory nejlepších článků (odborná literatura od nakladatelství GRADA a ANAG, balíček upomínkových předmětů)

OBECNĚ ZÁVAZNÁ PRAVIDLA STUDETSKÉ SOUTĚŽE POŘÁDANÉ CODEXIS ACADEMIA A PRÁVNÍ PROSTOR.CZ

I.  ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Tato obecně závazná pravidla soutěže upravují a stanovují pravidla soutěže, podmínky účasti v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže, ocenění soutěžících a další ujednání. Tato obecně závazná pravidla soutěže pořádané právním informačním systémem CODEXIS ACADEMIA a odborným webovým portálem Právní prostor.cz (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky

 1. Vyhlašovatelem soutěže je společnost ATLAS consulting spol. s r.o.
 2. Smyslem soutěže je posílení odborného zájmu ze strany studentů právnických fakult vysokých škol České republiky.

II. ÚČASTNÍK SOUTĚŽE

 1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba prokazatelně studující obor právo na vysoké škole v ČR (dále jen „student“).
 2. Soutěžící, který by na vyzvání pořadatele neprokázal, že je studentem právnické fakulty na vysoké škole v ČR, bude ze soutěže vyřazen.
 3. Soutěžící, u kterého se prokáže neoprávněné plagiátorství a porušení autorských práv původního autora, bude ze soutěže vyřazen.

III.  PRŮBĚH SOUTĚŽE

 1. Počátek soutěže je stanoven na 14. března 2016. Počínaje tímto dnem a konče datem 3. dubna 2015 se mohou do soutěže přihlásit studenti, kteří pošlou svůj článek na téma „nová legislativa“ podle programu kongresu, dle pravidel zveřejněných na  www.codexisacademia.cz a Facebook profilu Codexis Academia, resp. Facebook profilu Právní prostor.cz, na adresu redakce@pravniprostor.cz.
 2. Zaslané příspěvky studentů splňujících bod II/1 bude hodnotit odborná porota složená z odborníků oslovených pořadatelem, která rozhodne o výhercích a jejich pořadí. 

IV. UDĚLOVANÉ CENY

 1. Výherci soutěže získají volný vstup na odborný kongres Právní prostor 2016, který zahrnuje nápoje a občerstvení v průběhu konference, oběd po oba dva dny konference, večerní raut a zábavný večerní program, ubytování na jednu noc v dvoulůžkovém pokoji, konferenční materiály včetně elektronického sborníku přednášek. Autoři výherních příspěvků budou vyhlášeni v rámci programu konference Právní prostor 2016 dne 19. dubna 2016. Výherní příspěvky budou zveřejněny na odborném webovém portálu Právní prostor.cz.
 2. Výsledky budou zveřejněny 11. dubna 2016 prostřednictvím webových stránek www.codexisacademia.cz, Facebook profilu Codexis Academia, resp. Facebook profilu Právní prostor.cz a v sekci Aktuality na právním portálu Právní prostor.cz.

V. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré otázky těmito Pravidly neupravené nebo nepředvídané budou řešeny s konečnou platností pořadatelem.
 2. Účastí v soutěži dává účastník pořadateli ATLAS consulting spol. s r. o. v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním a užitím všech poskytnutých údajů pro obchodní a marketingové účely pořadatele. Účastník dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Účastník je oprávněn kdykoli svůj souhlas písemně odvolat.
 3. Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s Pravidly soutěže včetně dalšího užití (publikace) příspěvku společností.

VI. PRÁVA POŘADATELE

 1. Pořadatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit její Pravidla bez udání důvodu a bez náhrady.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.
 3. Pořadatel si vyhrazuje právo kontrolovat pravdivost soutěžních údajů splňujících podmínky účasti soutěže.
 4. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo změnit ceny poskytované vítězům soutěže. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.